श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावलि

shri ganeshjee

श्री गणेश अष्टोत्तर शतनामावलि
१] ॐ गजाननाय नमः।
२] ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
३] ॐ विघ्नाराजाय नमः।
४] ॐ विनायकाय नमः।
५] ॐ द्वैमातुराय नमः।
६] ॐ द्विमुखाय नमः।
७] ॐ प्रमुखाय नमः।
८] ॐ सुमुखाय नमः।
९] ॐ कृतिनॆ नमः।
१०] ॐ सुप्रदीपाय नमः।
११] ॐ सुखनिधयॆ नमः।
१२] ॐ सुराध्यक्षाय नमः।
१३] ॐ सुरारिघ्नाय नमः।
१४] ॐ महागणपतयॆ नमः।
१५] ॐ मान्याय नमः।
१६] ॐ महाकालाय नमः।
१७] ॐ महाबलाय नमः।
१८] ॐ हॆरम्बाय नमः।
१९] ॐ लम्बजठरायै नमः।
२०] ॐ ह्रस्व ग्रीवाय नमः।
२१] ॐ महॊदराय नमः।
२२] ॐ मदॊत्कटाय नमः।
२३] ॐ महावीराय नमः।
२४] ॐ मन्त्रिणॆ नमः।
२५] ॐ मङ्गल स्वराय नमः।
२६] ॐ प्रमधाय नमः।
२७] ॐ प्रथमाय नमः।
२८] ॐ प्राज्ञाय नमः।
२९] ॐ विघ्नकर्त्रॆ नमः।
३०] ॐ विघ्नहन्त्रॆ नमः।
३१] ॐ विश्व नॆत्रॆ नमः।
३२] ॐ विराट्पतयॆ नमः।
३३] ॐ श्रीपतयॆ नमः।
३४] ॐ वाक्पतयॆ नमः।
३५] ॐ शृङ्गारिणॆ नमः।
३६] ॐ अश्रितवत्सलाय नमः।
३७] ॐ शिवप्रियाय नमः।
३८] ॐ शीघ्रकारिणॆ नमः।
३९] ॐ शाश्वताय नमः।
४०] ॐ बल नमः।
४१] ॐ बलॊत्थिताय नमः।
४२] ॐ भवात्मजाय नमः।
४३] ॐ पुराण पुरुषाय नमः।
४४] ॐ पूष्णॆ नमः।
४५] ॐ पुष्करॊत्षिप्त वारिणॆ नमः।
४६] ॐ अग्रगण्याय नमः।
४७] ॐ अग्रपूज्याय नमः।
४८] ॐ अग्रगामिनॆ नमः।
४९] ॐ मन्त्रकृतॆ नमः।
५०] ॐ चामीकरप्रभाय नमः।
५१] ॐ सर्वाय नमः।
५२] ॐ सर्वॊपास्याय नमः।
५३] ॐ सर्व कर्त्रॆ नमः।
५४] ॐ सर्वनॆत्रॆ नमः।
५५] ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः।
५६] ॐ सिद्धयॆ नमः।
५७] ॐ पञ्चहस्ताय नमः।
५८] ॐ पार्वतीनन्दनाय नमः।
५९] ॐ प्रभवॆ नमः।
६०] ॐ कुमारगुरवॆ नमः।
६१] ॐ अक्षॊभ्याय नमः।
६२] ॐ कुञ्जरासुर भञ्जनाय नमः।
६३] ॐ प्रमॊदाय नमः।
६४] ॐ मॊदकप्रियाय नमः।
६५] ॐ कान्तिमतॆ नमः।
६६] ॐ धृतिमतॆ नमः।
६७] ॐ कामिनॆ नमः।
६८] ॐ कपित्थपनसप्रियाय नमः।
६९] ॐ ब्रह्मचारिणॆ नमः।
७०] ॐ ब्रह्मरूपिणॆ नमः।
७१] ॐ ब्रह्मविद्यादि दानभुवॆ नमः।
७२] ॐ जिष्णवॆ नमः।
७३] ॐ विष्णुप्रियाय नमः।
७४] ॐ भक्त जीविताय नमः।
७५] ॐ जितमन्मधाय नमः।
७६] ॐ ऐश्वर्यकारणाय नमः।
७७] ॐ ज्यायसॆ नमः।
७८] ॐ यक्षकिन्नेर सॆविताय नमः।
७९] ॐ गङ्गा सुताय नमः।
८०] ॐ गणाधीशाय नमः।
८१] ॐ गम्भीर निनदाय नमः।
८२] ॐ वटवॆ नमः।
८३] ॐ अभीष्टवरदाय नमः।
८४] ॐ ज्यॊतिषॆ नमः।
८५] ॐ भक्तनिधयॆ नमः।
८६] ॐ भावगम्याय नमः।
८७] ॐ मङ्गलप्रदाय नमः।
८८] ॐ अव्यक्ताय नमः।
८९] ॐ अप्राकृत पराक्रमाय नमः।
९०] ॐ सत्यधर्मिणॆ नमः।
९१] ॐ सखयॆ नमः।
९२] ॐ सरसाम्बुनिधयॆ नमः।
९३] ॐ महॆशाय नमः।
९४] ॐ दिव्याङ्गाय नमः।
९५] ॐ मणिकिङ्किणी मॆखालाय नमः।
९६] ॐ समस्त दॆवता मूर्तयॆ नमः।
९७] ॐ सहिष्णवॆ नमः।
९८] ॐ सततॊत्थिताय नमः।
९९] ॐ विघातकारिणॆ नमः।
१००] ॐ विश्वग्दृशॆ नमः।
१०१] ॐ विश्वरक्षाकृतॆ नमः।
१०२] ॐ कल्याणगुरवॆ नमः।
१०३] ॐ उन्मत्तवॆषाय नमः।
१०४] ॐ अपराजितॆ नमः।
१०५] ॐ समस्त जगदाधाराय नमः।
१०६] ॐ सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः।
१०७] ॐ आक्रान्त चिद चित्प्रभवॆ नमः।
१०८] ॐ श्री विघ्नॆश्वराय नमः।