श्री कृष्ण के १०८ नाम और मंत्र

sri-krishna1अ.नं.    संस्कृत नाम                                            मंत्र
१       कृष्ण                                                 ॐ कृष्णाय नमः।
२       कमलनाथ                                           ॐ कमलनाथाय नमः।
३       वासुदेव                                               ॐ वासुदेवाय नमः।
४       सनातन                                              ॐ सनातनाय नमः।
५       वसुदेवात्मज                                        ॐ वसुदेवात्मजाय नमः।
६       पुण्य                                                  ॐ पुण्याय नमः।
७       लीलामानुष विग्रह                                 ॐ लीलामानुष विग्रहाय नमः।
८       श्रीवत्स कौस्तुभधराय                            ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः।
९       यशोदावत्सल                                       ॐ यशोदावत्सलाय नमः।
१०      हरि                                                   ॐ हरिये नमः।
११      चतुर्भुजात्त चक्रासिगदा                         ॐ चतुर्भुजात्तचक्रासिगदा नमः।
१२      सङ्खाम्बुजा युदायुजाय                         ॐ सङ्खाम्बुजायुदायुजाय नमः।
१३      देवाकीनन्दन                                       ॐ देवाकीनन्दनाय नमः।
१४      श्रीशाय                                               ॐ श्रीशाय नमः।
१५      नन्दगोप प्रियात्मज                               ॐ नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः।
१६      यमुनावेगा संहार                                   ॐ यमुनावेगासंहारिणे नमः।
१७      बलभद्र प्रियनुज                                    ॐ बलभद्रप्रियनुजाय नमः।
१८      पूतना जीवित हर                                  ॐ पूतनाजीवितहराय नमः।
१९      शकटासुर भञ्जन                                 ॐ शकटासुरभञ्जनाय नमः।
२०      नन्दव्रज जनानन्दिन                             ॐ नन्दव्रजजनानन्दिने नमः।
२१      सच्चिदानन्दविग्रह                                ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः।
२२      नवनीत विलिप्ताङ्ग                              ॐ नवनीतविलिप्ताङ्गाय नमः।
२३      नवनीतनटन                                        ॐ नवनीतनटनाय नमः।
२४      मुचुकुन्द प्रसादक                                  ॐ मुचुकुन्दप्रसादकाय नमः।
२५      षोडशस्त्री सहस्रेश                                 ॐ षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः।
२६      त्रिभङ्गी                                             ॐ त्रिभङ्गिने नमः।
२७      मधुराकृत                                           ॐ मधुराकृतये नमः।
२८      शुकवागमृताब्दीन्दवे                             ॐ शुकवागमृताब्दीन्दवे नमः।
२९      गोविन्द                                              ॐ गोविन्दाय नमः।
३०      योगीपति                                            ॐ योगिनांपतये नमः।
३१      वत्सवाटि चराय                                   ॐ वत्सवाटिचराय नमः।
३२      अनन्त                                               ॐ अनन्ताय नमः।
३३      धेनुकासुरभञ्जनाय                              ॐ धेनुकासुरभञ्जनाय नमः।
३४      तृणी-कृत-तृणावर्ताय                             ॐ तृणीकृत तृणावर्ताय नमः।
३५      यमलार्जुन भञ्जन                                ॐ यमलार्जुनभञ्जनाय नमः।
३६      उत्तलोत्तालभेत्रे                                   ॐ उत्तलोत्तालभेत्रे नमः।
३७      तमाल श्यामल कृता                              ॐ तमालश्यामलाकृतिये नमः।
३८      गोप गोपीश्वर                                     ॐ गोपगोपीश्वराय नमः।
३९      योगी                                                 ॐ योगिने नमः।
४०      कोटिसूर्य समप्रभा                                 ॐ कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः।
४१      इलापति                                             ॐ इलापतये नमः।
४२      परंज्योतिष                                          ॐ परंज्योतिषे नमः।
४३      यादवेंद्र                                               ॐ यादवेंद्राय नमः।
४४      यदूद्वहाय                                          ॐ यदूद्वहाय नमः।
४५      वनमालिने                                          ॐ वनमालिने नमः।
४६      पीतवससे                                            ॐ पीतवसने नमः।
४७      पारिजातापहारकाय                              ॐ पारिजातापहारकाय नमः।
४८      गोवर्थनाचलोद्धर्त्रे                                  ॐ गोवर्थनाचलोद्धर्त्रे नमः।
४९      गोपाल                                               ॐ गोपालाय नमः।
५०      सर्वपालकाय                                       ॐ सर्वपालकाय नमः।
५१      अजाय                                              ॐ अजाय नमः।
५२      निरञ्जन                                           ॐ निरञ्जनाय नमः।
५३      कामजनक                                         ॐ कामजनकाय नमः।
५४      कञ्जलोचनाय                                    ॐ कञ्जलोचनाय नमः।
५५      मधुघ्ने                                              ॐ मधुघ्ने नमः।
५६      मथुरानाथ                                         ॐ मथुरानाथाय नमः।
५७      द्वारकानायक                                    ॐ द्वारकानायकाय नमः।
५८      बलि                                                 ॐ बलिने नमः।
५९      बृन्दावनान्त सञ्चारिणे                        ॐ बृन्दावनान्त सञ्चारिणे नमः।
६०      तुलसीदाम भूषनाय                              ॐ तुलसीदाम भूषनाय नमः।
६१      स्यमन्तकमणेर्हर्त्रे                                ॐ स्यमन्तकमणेर्हर्त्रे नमः।
६२      नरनारयणात्मकाय                              ॐ नरनारयणात्मकाय नमः।
६३      कुब्जा कृष्णाम्बरधराय                        ॐ कुज्ज कृष्णाम्बरधराय नमः।
६४      मायिने                                             ॐ मायिने नमः।
६५      परमपुरुष                                          ॐ परमपुरुषाय नमः।
६६      मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्धविशारदाय    ॐ मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्धविशारदाय नमः।
६७      संसारवैरी                                          ॐ संसारवैरिणॆ नमः।
६८      कंसारिर                                            ॐ कंसारयॆ नमः।
६९      मुरारी                                               ॐ मुरारयॆ नमः।
७०      नाराकान्तक                                      ॐ नाराकान्तकाय नमः।
७१      अनादि ब्रह्मचारिक                             ॐ अनादि ब्रह्मचारिणॆ नमः।
७२      कृष्णाव्यसन कर्शक                             ॐ कृष्णाव्यसन कर्शकाय नमः।
७३      शिशुपालशिरश्छेत्त                              ॐ शिशुपालशिरश्छेत्रे नमः।
७४      दुर्यॊधनकुलान्तकृत                              ॐ दुर्यॊधनकुलान्तकाय नमः।
७५      विदुराक्रूर वरद                                    ॐ विदुराक्रूर वरदाय नमः।
७६      विश्वरूपप्रदर्शक                                   ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः।
७७      सत्यवाचॆ                                           ॐ सत्यवाचॆ नमः।
७८      सत्य सङ्कल्प                                    ॐ सत्य सङ्कल्पाय नमः।
७९      सत्यभामारता                                    ॐ सत्यभामारताय नमः।
८०      जयी                                                 ॐ जयिनॆ नमः।
८१      सुभद्रा पूर्वज                                       ॐ सुभद्रा पूर्वजाय नमः।
८२      विष्णु                                               ॐ विष्णवॆ नमः।
८३      भीष्ममुक्ति प्रदायक                            ॐ भीष्ममुक्ति प्रदायकाय नमः।
८४      जगद्गुरू                                          ॐ जगद्गुरवॆ नमः।
८५      जगन्नाथ                                         ॐ जगन्नाथाय नमः।
८६      वॆणुनाद विशारद                                 ॐ वॆणुनाद विशारदाय नमः।
८७      वृषभासुर विध्वंसि                               ॐ वृषभासुर विध्वंसिने नमः।
८८      बाणासुर करान्तकृत                            ॐ बाणासुर करान्तकाय नमः।
८९      युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे                             ॐ युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे नमः।
९०      बर्हिबर्हावतंसक                                   ॐ बर्हिबर्हावतंसकाय नमः।
९१      पार्थसारथी                                        ॐ पार्थसारथये नमः।
९२     अव्यक्त                                            ॐ अव्यक्ताय नमः।
९३     गीतामृत महोदधी                                ॐ गीतामृत महोदधये नमः।
९४     कालीयफणिमाणिक्य रञ्जितश्रीपदाम्बुज  ॐ कालीय फणिमाणिक्य रञ्जित श्रीपदाम्बुजाय  नमः।
९५     दामॊदर                                             ॐ दामॊदराय नमः।
९६     यज्ञभोक्त                                          ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः।
९७     दानवॆन्द्र विनाशक                                ॐ दानवॆन्द्र विनाशकाय नमः।
९८     नारायण                                            ॐ नारायणाय नमः।
९९     परब्रह्म                                             ॐ परब्रह्मणॆ नमः।
१००   पन्नगाशन वाहन                                 ॐ पन्नगाशन वाहनाय नमः।
१०१   जलक्रीडा समासक्त गॊपीवस्त्रापहाराक    ॐ जलक्रीडा समासक्त गॊपीवस्त्रापहाराकाय नमः।
१०२   पुण्य श्लॊक                                        ॐ पुण्य श्लॊकाय नमः।
१०३   तीर्थकरा                                            ॐ तीर्धकृते नमः।
१०४   वॆदवॆद्या                                            ॐ वॆदवॆद्याय नमः।
१०५   दयानिधि                                           ॐ दयानिधयॆ नमः।
१०६   सर्वभूतात्मका                                     ॐ सर्वभूतात्मकाय नमः।
१०७   सर्वग्रहरुपी                                         ॐ सर्वग्रह रुपिणॆ नमः।
१०८   परात्पराय                                          ॐ परात्पराय नमः।