Yaatanaye sahakar bhi jinhone kiya samaj ka mangal -Sant Tukaramji

TukaramTukaram1